Wielki Piątek

Wielki Piątek

Wielki Piątek to dzień upamiętniający śmierć Jezusa Chrystusa. W tym dniu „Chrystus został ofiarowany jako pascha” (1 Kor 5,7). Jest to dzień szczególny chociażby z tego powodu, że właśnie tego dnia Jezus Chrystus oddał życie za nasze grzechy z miłości.

Liturgia Wielkiego Piątku składa się z czterech zasadniczych części: liturgia słowa, adoracja Krzyża, Komunia święta i procesja do Grobu Pańskiego.

Warto zwrócić uwagę na kilka charakterystycznych dla tego dnia znaków liturgicznych. Bardzo wymownym gestem jest prostracja głównego celebransa. Wyraża on kondycję pierwszego człowieka i ból Kościoła. Poprzedzona jest procesją wejścia, której w tym dniu nie towarzyszy śpiew. Cisza skłania do skupienia, jest wyrazem smutku i opuszczenia.

Liturgia sprawowana jest w szatach koloru czerwonego, który w tym przypadku jest nie tyle kolorem męczeństwa, a bardziej królewskiej purpury. Jest on znakiem królewskiej godności Chrystusa, zwycięstwa nad śmiercią, które przychodzi do nas przez krzyż.

Gest przyklęknięcia i chwila ciszy, która następuje w czasie proklamacji Męki Pańskiej, wskazują, że poprzez liturgię nie tylko przypominamy sobie zbawcze wydarzenia, ale uobecniamy je tu i teraz. Nie są już tylko wspomnieniem, lecz rzeczywistością. Uwieńczeniem liturgii słowa jest uroczysta modlitwa powszechna.

Punktem kulminacyjnym wielkopiątkowej liturgii jest adoracja Krzyża. Oddając cześć „drzewu krzyża, na którym zawisło zbawienie świata”, każdy wierny adoruje Chrystusa, który „do końca nas umiłował”.

W Wielki Piątek Kościół nie sprawuje Eucharystii, jednak wierni mogą przyjąć tego dnia Komunię Świętą – prawdziwe Ciało Chrystusa, które zawisło na drzewie Krzyża. Przyjmując Ciało Pana, wierni w tym dniu wyznają jednocześnie wiarę w to, że nowe życie otrzymali przez śmierć i Zmartwychwstanie Chrystusa.

Ostatnim elementem liturgii Męki Pańskiej jest procesja do Grobu Pańskiego. Zwyczaj „pogrzebania krzyża i Hostii” powstał w krajach północnej Europy jako przedłużenie adoracji krzyża i Komunii Świętej.

Na koniec pragnę podsumować Wielki Piątek słowami zaczerpniętymi z homilii wygłoszonej w 1960 roku przez  św. Josemarí Escrive’a. „Pan nie niszczy wolności człowieka: to właśnie On uczynił nas wolnymi. Dlatego nie chce wymuszonych odpowiedzi, chce decyzji wypływających z głębi serca. I oczekuje od nas, chrześcijan, że będziemy żyć w taki sposób, aby ludzie, którzy z nami obcują, pomimo naszych nędz, błędów i wad, dostrzegali echo dramatu miłości Kalwarii”. Miłość prawdziwa nigdy nie żałuje czasu. Jaka będzie nasza odpowiedź na zaproszenie do uczestnictwa w tej rzeczywistości, zależy od miłości każdego z nas, gdyż miłość Boga jest nieskończona.

Sebastian Podgórski


POST ŚCISŁY

Zgodnie z kanonami 1251-1252 KPK w dniu dzisiejszym wszystkich obowiązuje post ścisły – post i wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych.

  • Osoby od 14. do 18. roku życia oraz osoby mające ponad 60 lat są zobowiązane jedynie do wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych.
  • Osoby między 18. a 60. rokiem życia powinny zachować nie tylko wstrzemięźliwość, ale również post: trzy posiłki, przy czym tylko jeden do syta, a dwa – lekkie.
  • Z obowiązku tego są zwolnione osoby chore.

Kościół zachęca także do przedłużenia postu i wstrzemięźliwości aż do rozpoczęcia liturgii Wigilii Paschalnej w Wielką Noc.

25 marca 2016|